حرکت دورانی مچ پا

حرکت دورانی مچ پا
حرکت دورانی مچ پا
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)