ایستادن روی تخته تعادلی

ایستادن روی تخته تعادلی
ایستادن روی تخته تعادلی
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)