کشش ساق- دست روی دیوار

کشش ساق- دست روی دیوار
کشش ساق- دست روی دیوار
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)