ساق پا با خم شدن از کمر

ساق پا با خم شدن از کمر
ساق پا با خم شدن از کمر
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)