کف پا روی قرقره (غلتک)

کف پا روی قرقره (غلتک)
کف پا روی قرقره (غلتک)
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)