چرخش دورانی زانوها

چرخش دورانی زانوها
چرخش دورانی زانوها
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)