کشش مچ پا با بند

کشش مچ پا با بند
کشش مچ پا با بند
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)