کشش ساق پا با بند

کشش ساق پا با بند
کشش ساق پا با بند
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)