ساق پا با دستگاه اسمیت

ساق پا با دستگاه اسمیت
ساق پا با دستگاه اسمیت
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

1. یه صفحه وزنه یا هرچیز دیگر را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع هالتر را متناسب با قد خود تنظیم کرده و وزنه مناسب را انتخاب کنید. با قسمت جلویی پا روی صفحه رفته و هالتر را روی پشت شانه ها قرار دهید.

2. در حالی که کف دست ها رو به جلو قرار دارد ، هالتر را در دست بگیرید. میله هالتر را چرخانده و ان را از قفل خارج کنید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. عضلات ساق پا را منقبض کرده و پاشنه پا را تا جایی که می توانید بالا ببرید. زانوها را ثابت نگه داشته و خم نکنید. مکث کرده و این وضعیت ( انقباض کامل عضله ) را یک ثانیه حفظ کنید.

4. به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، پاشنه ها را پایین بیاوردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)