ساق پا ایستاده با دمبل

ساق پا ایستاده با دمبل
ساق پا ایستاده با دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

1. صاف ایستاده و یک جفت دمبل را در اطراف خود نگه دارید. پنجه های پا را روی یک تخته چوبی محکم قرار داده و پاشنه پاها را خارج از آن و در تماس با زمین قرار دهید. این وضعیت شروع است.

2. پنجه پاها را مستقیم رو به جلو (برای تحت فشار قرار دادن تمام بخش های عضله به میزان مساوی) ، رو به داخل ( برای تمرکز بر بخش های خارجی عضله) و یا رو به بیرون (برای تمرکز بر بخش های داخلی عضله) قرار دهید. با انقباض عضلات ساق پا و همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، پاشنه ها را بلند کنید.

3. یک ثانیه مکث کرده و همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با پایین آوردن پاشنه ها به نقطه شروع حرکت بازگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

نکته: پس از پیشرفت و استفاده از دمبل های سنگین تر ، می توانید برای جلوگیری از سر خوردن دمبل ها ، از مچ بند استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)