کشش ساق ایستاده روی میز

کشش ساق ایستاده روی میز
کشش ساق ایستاده روی میز
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)