کشش ساق ایستاده

کشش ساق ایستاده
کشش ساق ایستاده
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)