پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار (با دمبل)

پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار (با دمبل)
پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار (با دمبل)
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

  1. پاهای خود را در انتهای میز شیبدار محکم کنید . در هر یک از دست های خود یک دمبل گرفته و آن ها را روی ران نگه دارید . کف دست ها باید رو به روی یکدیگر باشند .
  2.  روی میز دراز کشیده ، دست ها را صاف کرده و دمبل ها را مقابل  خود نگه دارید . دست ها باید عمود بر زمین باشند . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. در حالی که به داخل نفس می کشید ، در یک مسیر نیم دایره ای شکل ، دمبل ها را به آرامی و تا نزدیکی گوش ها پایین بیاورید . بازوها و آرنج ها باید ثابت بوده و تنها ساعد ها حرکت داشته باشند .
  4.  با منقبض کردن عضلات پشت بازوی خود ، دمبل ها را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید . همزمان با این بخش از حرکت ، نفس تان را بیرون دهید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت: برای انجام این حرکت می توانید از هالتر معمولی  یا خمیده  استفاده کنید . همچنین می توانید این حرکت را روی میز تخت نیز اجرا کنید .

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)