پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار (با هالتر خمیده)

پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار (با هالتر خمیده)
پشت بازو خوابیده روی میز شیبدار (با هالتر خمیده)
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

  1. پاهای خود را در انتهای  میز شیبدار محکم کرده و به آرامی روی میز دراز بکشید.
  2. دست ها را  کمتر از عرض شانه  باز کرده و هالتر خم را در مقابل خود  نگه دارید . دست ها را کاملا کشیده و آرنج ها را رو به داخل نگه دارید. دست ها باید عمود بر زمین باشند . این وضعیت شروع حرکت است . نکته : برای حفاظت از کتف ها بهتر است هالتر را با کمک فرد دیگری از روی تکیه گاه بلند کنید.
  3. در حالی که به داخل نفس می کشید ، با حرکت نیم دایره ای شکل ساعد ها ، به آرامی هالتر را تا نزدیک پیشانی پایین بیاورید . دقت کنید که بازوها و آرنج بایستی ثابت بوده و تنها ساعد ها حرکت داشته باشند .
  4.  با کمک عضلات پشت بازوی خود وزنه را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید . هنگام اجرای این بخش از حرکت ، نفس خود را بیرون دهید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

سایر مدل های تمرینی این حرکت: برای انجام این حرکت می توانید از هالتر معمولی و یا دمبل نیز استفاده کنید . هم چنین می توانید این حرکت را روی میز تخت اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)