دیپ با دستگاه

دیپ با دستگاه
دیپ با دستگاه
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه دیپ بنشینید. وزنه مناسب را انتخاب کرده و دسته ها را محکم در دست بگیرید.

2. آرنج ها را رو به داخل و نزدیک بدن نگه دارید تا فشار حاصل از تمرین تنها بر عضلات پشت بازو متمرکز باشد.آرنج ها باید زاویه 90 درجه داشته باشند.

3. همزمان که نفس خود را بیرون می دهید ، با انقباض عضلات پشت بازو دسته ها را به پایین فشار دهید. در نقطه پایینی حرکت ، دست ها را کمی خم کنید تا فشار را روی عضله حفظ کنید.

4. حالا به آرامی با جمع کردن دست ها ، به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را روی دستگاه پارالل نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)