پشت بازو دمبل ایستاده (تک دست)

پشت بازو دمبل ایستاده (تک دست)
پشت بازو دمبل ایستاده (تک دست)
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. دو حالت برای شروع این حرکت وجود دارد: حالت اول اینکه ، یک هالتر را در دست گرفته و روی یک میز دارای پشتی بنشینید و دمبل را روی ران خود بگذارید. در حالت دوم نیز می توانید این حرکت را ایستاده انجام دهید.

2. دمبل را به بالای سر کشیده و دست ها را کامل صاف کنید. دست ها باید عمود بر زمین و نزدیک سر قرار داشته باشند. دست دیگر را می توانید در اطراف بدن ،روی کمر ، روی بازو های دست درگیر یا تکیه داده به یک سطح ثابت ، نگه دارید.

3. مچ دست را طوری بچرخانید که کف دست رو به جلو قرار گیرد. این وضعیت شروع حرکت است.

4. به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، دمبل را از پشت سر پایین آورده و کمی مکث کنید. سر و بازو باید ثابت باشند.

5. همزمان با بیرون دادن نفس و انقباض عضلات پشت بازو ، به موقعیت شروع برگردید. نکته: در تمام طول حرکت ، بازو ها را ثابت و نزدیک سر نگه دارید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با کش تمرینی هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)