پشت بازو خوابیده با دمبل ( دست جمع)

پشت بازو خوابیده با دمبل ( دست جمع)
پشت بازو خوابیده با دمبل ( دست جمع)
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. روی میز تخت دراز کشیده و یک جفت دمبل را بالای شانه های خود نگه دارید. دست ها باید کاملا کشیده شده باشند. بین بالاتنه و زمین باید زاویه ای 90 درجه ای شکل گرفته باشد.

2. کف دست ها باید رو به جلو بوده و آرنج ها نزدیک بدن قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع شما خواهد بود.

3. حال ، به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، دمبل ها را تا جایی که در نزدیکی گوش ها قرار بگیرند ، پایین بیاورید. دقت کنید که بازو ها ثابت بوده و آرنج ها رو به داخل قرار گرفته باشند.

4. سپس ، همزمان با بیرون دادن نفس تان و  با انقباض عضلات پشت بازو ، دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)