پشت بازو خوابیده با هالتر خم

پشت بازو خوابیده با هالتر خم
پشت بازو خوابیده با هالتر خم
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر خم

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. در حالی که یک هالتر خمیده را در دست گرفته اید ، روی میز تخت دراز بکشید. دست های شما باید عمود بر زمین قرار داشته باشند. این وضعیت شروع است.

2. دست ها را ثابت نگه داشته و با خم کردن آرنج ها هالتر را تا جایی که تقریبا با پیشانی تماس پیدا کند ، پایین بیاورید . همزمان با اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید.

3. با بیرون دادن نفس خود و صاف کردن آرنج ها ، به نقطه شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)