پرس JM

پرس JM
پرس JM
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. حرکت را مشابه تمرین پرس دست جمع ، شروع کنید. هالتر را در دست گرفته و روی میز تخت دراز بکشید. دست ها را کاملا کشیده و آرنج ها رو به داخل نگه دارید. هالتر را در راستای قست بالایی سینه نگه دارید. این وضعیت شروع شما خواهد بود.

2. حالا هالتر را مشابه حرکت پشت بازو هالتر خوابیده پایین بیاورید. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید. به محض اینکه به نیمه راه رسیدید ، با عقب بردن هالتر به سمت پاها ، جهت حرکت را عوض کرده و هالتر را تا جایی که تقریبا با سطح بدن تماس پیدا کند ، پایین بیاورید.

3. همزمان با بیرون دادن نفس ، با انقباض عضلات پشت بازو ، هالتر را به بالا پرس کنید.

4. به موقعیت شروع برگشته و حرکت را تکرار کنید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)