پشت بازو خوابیده با دستگاه سیم کش (طناب)

پشت بازو خوابیده با دستگاه سیم کش (طناب)
پشت بازو خوابیده با دستگاه سیم کش (طناب)
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. وزنه مناسب را انتخاب کرده و به پشت روی میز تخت دراز بکشید. دسته طناب را به دستگاه متصل کنید. سر شما باید در جهت طناب قرار داشته باشد.

2. در حالی که کف دست ها رو به روی یکدیگر قرار گرفته ، بخش های انتهایی طناب را در دست بگیرید.

3. آرنج ها را به گونه ای که زاویه 90 درجه داشته باشند ، خم کرده و بازوها را عمود بر بالاتنه قرار دهید. نکته: آرنج ها را رو به داخل  و ساعدها را رو به دستگاه قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

4. همزمان که نفس خود را بیرون می دهید ، عضلات پشت بازو را منقبض کرده و  دست ها را تا جایی که کاملا صاف شوند ( حالت افقی پیدا کنند ) باز کنید. بازوها و آرنج باید در تمام طول حرکت ، ثابت باشند و فقط ساعد ها حرکت کنند.

5. کمی مکث کرده و همزمان که به داخل نفس می کشید ، به وضعیت شروع برگردید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)