پشت بازو هالتر خوابیده پشت سر

پشت بازو هالتر خوابیده پشت سر
پشت بازو هالتر خوابیده پشت سر
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. در حالی که میله هالتر معمولی یا هالتر خم را در دست گرفته اید ( کف دستها باید رو به جلو باشد) ، به پشت روی میز تخت دراز بکشید. نکته: فاصله دست ها از یکدیگر باید به اندازه عرض شانه باشد.

2. دست ها را در مقابل خود کشیده و هالتر را در بالای سر خود نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود. نکته: همواره آرنج ها را رو به داخل نگه دارید.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، با خم کردن آرنج ها و ثابت نگه داشتن بازو ها ، هالتر را پایین ببرید. به پایین آوردن هالتر تا جایی که ساعد ها عمود بر زمین قرار گیرند ، ادامه دهید.

4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با انقباض عضلات پشت بازو به نقطه شروع حرکت (جایی که قسمت پایینی دست ها موازی با زمین قرار خواهد گرفت) برگشته و کمی مکث کنید. نکته: بازوها باید ثابت باشند و  فقط ساعد ها حرکت کنند.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: نوع دشوارتر این حرکت ، اجرای آن با دمبل است.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)