پشت بازو خوابیده با هالتر به روی چانه

پشت بازو خوابیده با هالتر به روی چانه
پشت بازو خوابیده با هالتر به روی چانه
وسیله تمرینی
هالتر خم

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. در حالی که میله هالتر معمولی یا هالتر خم را در دست گرفته اید ( کف دستها باید رو به جلو باشد) ، به پشت روی میز تخت دراز بکشید. نکته: فاصله دست ها از یکدیگر باید به اندازه عرض شانه باشد.

2. دست ها را در مقابل خود کشیده و هالتر را بالای سینه نگه دارید. دست ها باید عمود بر بدن قرار داشته باشند( باهم زاویه 90 درجه بسازند). این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، با صاف نگه داشتن بازوها و  خم کردن آرنج ، هالتر را در مسیری نیم دایره ای به روی چانه پایین بیاورید.

4. همزمان با بیرون دادن نفس ، با انقباض عضلات پشت بازو ، هالتر را به نقطه شروع برگردانده و یک ثانیه مکث کنید.

نکته: بازوها باید ثابت باشند و  فقط ساعد ها حرکت کنند.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: نوع دشوارتر این حرکت ، اجرای آن با دمبل است.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)