پشت بازو هالتر خوابیده (پرسی)

پشت بازو هالتر خوابیده (پرسی)
پشت بازو هالتر خوابیده (پرسی)
وسیله تمرینی
هالتر خم

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. میله هالتر (یا هالتر خم) را در دست گرفته و روی میز تخت دراز بکشید.

2. دست ها را به اندازه عرض شانه از هم باز کرده و کف دست ها رو به بیرون باشد. دست ها را کشیده و هالتر را در مقابل خود نگه دارید. نکته: دست ها باید عمود بر بدن و زمین و آرنج ها رو به داخل قرار داشته باشند. این وضعیت شروع است.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، بازو ها و آرنج را ثابت نگه داشته و هالتر را به آرامی تا جایی که تقریبا با پیشانی تماس پیدا کند ، پایین بیاورید.

4. حال با انقباض عضلات پشت بازو ، هالتر را به نقطه شروع برگردانده و نفس تان را بیرون دهید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: همواره مراقب سنگینی وزنه ای که انتخاب می کنید باشید. اگر دچار مشکلات آرنج هستید ، به دنبال حرکاتی جایگزین برای این تمرین باشید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت روی میز شیب دار انجام دهید.
  • همچنین می توانید این حرکت با یک جفت دمبل هم انجام دهید (در این حالت کف دست ها باید رو به یکدیگر قرار داشته باشند ).
  • علاوه بر این ، می توانید این حرکت را در حالتی که کف دست ها رو به بدن قرار دارد نیز انجام دهید. که در این حالت فشار بیشتری بر مچ ها وارد خواهد شد.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)