پشت بازو سیم کش ایستاده (دست برعکس)

پشت بازو سیم کش ایستاده (دست برعکس)
پشت بازو سیم کش ایستاده (دست برعکس)
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. قرقره دستگاه سیم کش را در نقطه بالایی دستگاه تنظیم کرده و دسته (صاف یا خمیده ) را به آن متصل کنید.

2. رو به دستگاه ایستاده و در حالی که کف دست ها را رو به بالا نگه داشته اید و آنها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله داده اید، دسته را بگیرید. دسته را تا جایی که دستها در اطراف بدن کاملا کشیده شوند ، پایین بیاورید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه باشد. این وضعیت شروع است.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دسته را تا جایی که هم سطح با سینه شود بالا بیاورید. بازو ها و ساعد را در اطراف بدن ثابت نگه داشته و تنها ساعد ها را حرکت دهید.

4. با انقباض عضلات پشت بازو ، دسته را پایین آورده و به نقطه شروع برگردانید. همزمان با این مرحله ، نفس تان را به بیرون دهید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگیره تکی نیز انجام دهید. این مدل در تفکیک بهتر عضلات پشت بازو به شما کمک خواهد کرد. ضمن اینکه در این مدل می توانید از دست دیگر کمک گرفته و تکرار های بیشتری از قبل را انجام دهید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)