پرس دست جمع با ماشین اسمیت

پرس دست جمع با ماشین اسمیت
پرس دست جمع با ماشین اسمیت
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز تخت را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع هالتر را طوری تنظیم کنید که پس دراز کشیدن و صاف کردن کامل دست ها بتوانید آن را در دست بگیرید. پس از تنظیم ارتفاع روی میز دراز بکشید. دست ها را کمتر از عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به جلو قرار دهید. هالتر را از قفل خارج کرده و آن را در مقابل خود نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد بود.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، هالتر را به آرامی و تا جایی که میله را روی سینه احساس کنید ، پایین بیاورید. نکته: آرنج ها را در تمام لحظات نزدیک بدن و رو به داخل نگه دارید ، این کار فشار روی عضلات پشت بازو را بیشتر خواهد کرد.

3. پس از یک مکث کوتاه ، با کمک عضلات پشت بازو هالتر را بالا برده و به وضعیت شروع برگردانید. همزمان با اجرای این مرحله ، نفس تان را به بیرون دهید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. پس از پایان ست ، هالتر را مجددا روی جایگاه قفل کنید.

هشدار: اگر در این حرکت آماتور هستید ، توصیه می شود از یک نفر کمک گرفته  و یا در انتخاب وزنه محتاطانه عمل کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با هالتر ( معمولی یا خمیده) و دمبل نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)