پشت بازو دمبل تک خم ایستاده

پشت بازو  دمبل  تک خم ایستاده
پشت بازو  دمبل  تک خم ایستاده
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. یک دمبل را در دست بگیرید. کف دست باید رو به بدن باشد. زانو ها را کمی خم کرده و بالا تنه را جلو ببرید . در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، از کمر خم شوید. به گونه ای که بالاتنه شما تقریبا با زمین موازی شود . دقت کنید که  سر شما باید رو به بالا باشد.

2. بازو را نزدیک بدن و موازی با زمین نگه دارید. نکته: ساعد و بازو باید با یکدیگر زاویه 90 درجه داشته باشند. این وضعیت شروع است.

3. در حالی که بازو را در جای خود ثابت نگه داشته اید ، عضلات پشت بازو را منقبض کرده و دمبل را تا جایی که ساعد دست شما با زمین موازی شود بالا بیاورید. همزمان با این مرحله ، نفس تان را بیرون دهید.  مشابه سایر حرکات پشت بازو ، در این تمرین نیز تنها بخش متحرک دست ، ساعد خواهد بود.

4. پس از یک مکث کوتاه در بالا ، دمبل را به آرامی به نقطه شروع برگردانده و به داخل نفس بکشید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. حرکت را برای دست مخالف نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)