پشت بازو دمبل پشت سر ایستاده

پشت بازو دمبل پشت سر ایستاده
پشت بازو دمبل پشت سر ایستاده
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، ایستاده و یک دمبل را از لبه بالایی آن گرفته و با هر دو دست در پشت سر نگه دارید. کف دست ها باید رو به بالا باشد. پاها را به اندازه عرض شانه از یکدیگر فاصله دهید.  این وضعیت شروع حرکت است

2. بازو ها را نزدیک سر و عمود بر زمین قرار داده و آرنج ها را رو به داخل نگه دارید. دمبل را در مسیری نیم دایره ای شکل و از پشت سر پایین بیاورید تا جایی که ساعد های شما با جلو بازو تماس پیدا کند. نکته: بازو ها باید ثابت بوده و فقط ساعدها حرکت کنند. هنگام اجرای این مرحله ، به داخل نفس بکشید.

3. با انقباض عضلات پشت بازو ، دمبل را به نقطه شروع برگردانده و همزمان نفس تان را بیرون دهید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت را به صورت نشسته انجام دهید
  • می توانید این حرکت را با هالتر صاف یا هالتر هم نیز اجرا کنید.
  • همچنین می توانید این حرکت را با میله صاف ، میله خمیده و طناب متصل به دستگاه سیم کش نیز انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)