پشت بازو دمبل تک خم ایستاده از پشت

پشت بازو دمبل تک خم ایستاده از پشت
پشت بازو دمبل تک خم ایستاده از پشت
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، ایستاده و یک دمبل را در دست بگیرید. پاها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید. حالا دست ها را کاملا کشیده و دمبل را بالای سر خود  نگه دارید. نکته: انگشت کوچک دست باید رو به سقف بوده و کف دست رو به جلو قرار گرفته باشد.

2. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. در حالی که بازوی خود را نزدیک سر و عمود بر زمین نگه داشته اید ، دمبل را در مسیری نیم دایره ای از پشت سر پایین بیاورید، تا جایی که ساعد شما با عضله جلو بازو تماس پیدا کند. نکته: بازوی شما باید ثابت بوده و فقط ساعد حرکت کند. هنگام اجرای این مرحله ، به داخل نفس بکشید.

4. با کمک عضلات پشت بازو ، دمبل ها را بالا آورده و به نقطه شروع حرکت برگردید. در این مرحله ، نفس تان را بیرون دهید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. تمرین را برای دست مخالف نیز تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دسته طناب متصل به سیم کش نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)