پلاور با هالتر

پلاور با هالتر
پلاور با هالتر
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

1. یک هالتر را در دست گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید.

2. روی میز تخت دراز بکشید. دست ها را کمی خم کرده و هالتر را مقابل سینه نگه دارید. این وضعیت شروع است.

3. همچنان که دست ها را خمیده نگه داشته اید ، به داخل نفس کشیده و هالتر را به پشت سر پایین ببرید ، تا جایی که کشیدگی عضلات سینه را احساس کنید.

4. سپس نفس تان را بیرون داده و هالتر را در همان مسیر بالا بیاورید.

5. کمی مکث کرده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل یا هالتر خم نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)