زیر بغل سیم کش ضربدری

زیر بغل سیم کش ضربدری
زیر بغل سیم کش ضربدری
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

1. این حرکت را می توانی به صورت ایستاده یا نشسته روی نیمکت انجام دهید. قرقره دستگاه سیم کش را در بالاترین نقطه تنظیم کنید. با هر یک از دست ها ، دستگیره سمت مخالف را بگیرید. کف دست ها باید رو به جلو قرار گرفته باشد.

2. سینه ها را بالا نگه داشته و پشت خود را کمی قوس دهید. با انقباض عضلات پشت ، دستگیره ها را پایین کشیده و همزمان دست ها را طوری بچرخانید که در نقطه پایینی حرکت ، کف دست ها رو به روی هم قرار بگیرند. سپس به آرامی به نقطه شروع برگردید.

3. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)