سرشانه سیم کش رو به صورت

سرشانه سیم کش رو به صورت
سرشانه سیم کش رو به صورت
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)