زیربغل سیم کش روی زمین

زیربغل سیم کش روی زمین
زیربغل سیم کش روی زمین
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. ارتفاع قرقره دستگاه سیم کش را در بالای سر تنظیم کنید. وزنه مناسب را انتخاب کرده و دسته طناب را به آن متصل کنید. با فاصله چند قدم در مقابل دستگاه زانو بزنید. دست ها را کاملا کشیده و طناب را رو به روی خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. با خم کردن آرنج ها و نزدیک کردن تیغه های شانه به هم ، طناب را به سمت قسمت بالایی سینه بکشید.

3.  پس از یک مکث کوتاه به نقطه شروع برگشته و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)