کشش زیربغل-دست روی دیوار

کشش زیربغل-دست روی دیوار
کشش زیربغل-دست روی دیوار
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)