زیربغل سیم کش تک دست

زیربغل سیم کش تک دست
زیربغل سیم کش تک دست
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)