آویزان شدن با یک دست

آویزان شدن با یک دست
آویزان شدن با یک دست
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)