کشش زیربغل از پشت سر

کشش زیربغل از پشت سر
کشش زیربغل از پشت سر
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)