کوبیدن توپ به زمین از پشت سر

کوبیدن توپ به زمین از پشت سر
کوبیدن توپ به زمین از پشت سر
وسیله تمرینی
توپ طبی

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)