پلاور به پرس با هالتر

پلاور به پرس با هالتر
پلاور به پرس با هالتر
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

1. روی میز تخت دراز کشیده و کف پاها را روی زمین قرار دهید. هالتر را روی سینه نگه داشته و دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید. این وضعیت شروع حرکت است.

2. در حالی که آرنج ها را خمیده نگه داشته اید ، هالتر را از  پشت سر پایین بیاورید.

3. همچنان که خمیدگی آرنج ها را حفظ کرده اید ، هالتر را مجددا به روی سینه بالا ببرید.

4. با صاف کردن آرنج ها ، هالتر را به بالا پرس کرده سپس به وضعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)