زیربغل سیم کش دست صاف با طناب

زیربغل سیم کش دست صاف با طناب
زیربغل سیم کش دست صاف با طناب
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. طناب را به قرقره بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و وزنه مناسب را انتخاب کنید. چند قدم از دستگاه فاصله گرفته و طناب را با هر دو دست بگیرید. یکی از پاها را کمی جلوتر از دیگری قرار دهید. از لگن کمی رو به جلو خم شده و پشت خود را صاف نگه دارید. دست ها را کشیده و در مقابل خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. در حالی که دست ها را همچنان صاف نگه داشته اید ، با انقباض عضله شانه ، طناب را به سمت ران ها پایین بیاورید.

3. در نقطه پایینی حرکت کمی مکث کرده و عضلات زیربغل را منقبض کنید.

4. بدون اینکه وزنه ها را پایین بگذارید ، به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)