کشش زیربغل حوابیده از پهلو

کشش زیربغل حوابیده از پهلو
کشش زیربغل حوابیده از پهلو
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)