زیربغل سیم کش دست صاف

زیربغل سیم کش دست صاف
زیربغل سیم کش دست صاف
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. رو به روی دستگاه سیم کش ایستاده و میله را در دست بگیرید. کف دست ها باید رو به پایین بوده و فاصله دست ها از هم باید بیشتر از عرض شانه باشد. تقریبا به اندازه 60 سانت از دستگاه فاصله بگیرید.

2. بالاتنه خود را به اندازه 30 درجه رو به جلو خم کرده و دستها را در مقابل خود و با کمی خمیدگی در آرنج ها ، بکشید. اگر دست های شما کاملا کشیده نشده اند ، لازم است بازهم از دستگاه فاصله بگیرید. این وضعیت شروع است.

3. در حالی که دست ها را در جای خود ثابت نگه داشته اید ، با منقبض کردن عضلات زیربغل ، میله را تا جایی که دست های شما در اطراف ران ها قرار بگیرد ، پایین بیاورید. هنگام اجرای این بخش از تمرین ، نفس تان را بیرون دهید.

4. همچنان که دست ها را صاف نگه داشته اید ، به داخل نفس کشیده و به موقعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با میله کوتاه تر و یا با طناب اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)