زیربغل لت دست برعکس

زیربغل لت دست برعکس
زیربغل لت دست برعکس
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه لت (سیم کش) بنشینید. پد های نگهدارنده زانو را متناسب با قد خود تنظیم کند. این پد ها مانع بلند شدن نشیمنگاه شما حین حرکت خواهند شد.

2. در حالی که کف دستها را به سمت بدن نگه داشته اید ، میله را گرفته و دستها را کمتر از عرض شانه باز کنید.

3. درحالی که دست ها را  کاملا در مقابل خود کشیده اید ، بالاتنه خود  را در حدود 30 درجه به عقب خم کرده و سینه ها را رو به بیرون دهید. این وضعیت شروع است.

4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با عقب بردن شانه ها و بازوها ، دسته را تا جایی که با سینه ها تماس پیدا کند ، پایین بیاورید. نکته: در پایین ترین نقطه حرکت ، روی انقباض عضلات پشت تمرکز کرده و آرنج ها را نزدیک بدن نگه دارید . نیمه بالایی بدن باید ثابت باشد (به غیر از دست ها). ساعد ها فقط وظیفه نگه داشتن دسته را بر عهده دارند ، برای پایین کشیدن دسته از ساعد ها کمک نگیرید.

5. پس از یک مکث کوتاه در این حالت ، به آرامی به موقعیت شروع برگردید . در این حالت دست ها باید صاف بوده و عضلات زیربغل کاملا کشیده شده باشند. هنگام اجرای این مرحله ، به داخل نفس بکشید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)