زیر بغل لت با دسته V شکل

زیر بغل لت با دسته V شکل
زیر بغل لت با دسته V شکل
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

1. روی دستگاه لت نشسته و دسته V شکل را به آن متصل کنید.

2.  پدهای نگهدارنده زانو را متناسب با قد خود تنظیم کند. این پدها مانع بلند شدن نشیمنگاه شما حین حرکت خواهند شد.

3. در حالی که کف دست ها رو به یکدیگر قرار دارند میله را در دست بگیرید. سینه را به بیرون داده و خود را کمی (در حدود 30 درجه ) به عقب خم کنید تا عضلات زیربغل بیشتر درگیر شوند. این وضعیت شروع است.

4. با انقباض عضلات زیربغل و نزدیک کردن تیغه های شانه به یکدیگر ، میله را پایین بیاورید تا جایی که میله تقریبا در تماس با سینه قرار بگیرد. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، نفس تان را بیرون دهید. نکته: در تمام طول حرکت ، بالاتنه را ثابت نگه دارید.

5. کمی مکث کرده ، سپس به آرامی میله را به نقطه شروع برگردانده و به داخل نفس بکشید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: فرم صحیح حرکت را قربانی استفاده از وزنه های سنگین تر نکنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)