بارفیکس با وزنه

بارفیکس با وزنه
بارفیکس با وزنه
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)