بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز
بارفیکس دست باز
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)