بارفیکس دست باز از پشت

بارفیکس دست باز از پشت
بارفیکس دست باز از پشت
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)