بلند کردن کتل بل متناوب

بلند کردن کتل بل متناوب
بلند کردن کتل بل متناوب
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)