هالتر خم با دو دست

هالتر خم با  دو دست
هالتر خم با  دو دست
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)