به داخل بردن زانو روی بارفیکس

به داخل بردن زانو روی بارفیکس
به داخل بردن زانو روی بارفیکس
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)