پشت ، دمبل روی میز شیب دار

پشت ، دمبل روی میز شیب دار
پشت ، دمبل روی میز شیب دار
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)